ثبت کانال

ID کانال را بدون @ در ابتدای آن وارد کنید.
هر تگ را با علامت ویرگول از تگ بعدی جدا کنید.