باكلاس باشيم

هنر


#بدانيد


هر کدام ‌از انگشتهای دست مسئول یک احساسه که با ماساژش میتونید اون احساس رو کنترل کنید

شصت : دلشوره
اشاره : ترس
وسط : عصبانیت
انگشتری: ناراحتی
کوچک :استرس@bakelasbashim
تعداد بازدیدها: 316,944